fbpx

REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE “PROFESJONALNY COACH”
SZKOŁY COACHINGU KATARZYNA KUZAK

z dnia 05.02.2021r.


§ 1 Informacje ogólne

1. W niniejszym regulaminie zostały opisane i określone zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w programie Profesjonalny Coach w  Szkole Coachingu Katarzyna Kuzak (dalej zwane Szkoleniem), organizowanym i realizowanym przez Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343239253, REGON: 122787280 (dalej zwanym Motywatorium).

2. Zamawiającym jest osoba, która zawiera umowę z Motywatorium, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej: www.zostancoachem.pl

3. Uczestnikiem jest osoba, która została zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu. Jeżeli Zamawiający zgłosi sam siebie, staje się jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.

4. Zakres, cena i termin Szkolenia. Zakres programowy Szkolenia, cena oraz terminy Szkolenia zostały opisane oraz udostępnione w ofercie widocznej na stronie www.zostancoachem.pl.

5. Motywatorium zobowiązuje się zorganizować Szkolenie zgodnie z ofertą zawartą na stronie www.zostancoachem.pl i zapewnić Uczestnikom:
a) prowadzenie szkolenia przez Trenerów-Coachów posiadających akredytację ICF co najmniej na poziomie ACC;
b) materiały szkoleniowe;
c) wydanie Certyfikatu Uczestnictwa w Szkoleniu oraz Certyfikatu Coacha po spełnieniu kryteriów określonych odpowiednio w §5., tj. Warunkach ukończenia Szkolenia.

§ 2 Zgłoszenie na Szkolenie

1. Aby dokonać rezerwacji miejsca na Szkoleniu, Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności pierwszej raty za udział w szkoleniu, tj. 3 802,5zł lub dokonać płatności jednorazowej w wysokości 15.210,- zł. Po uiszczeniu opłaty Zamawiający zobowiązany jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który otrzyma od Organizatora drogą elektroniczną.

2. Opłata za szkolenie należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Katarzyna Kuzak
mBank
19 1140 2004 0000 3002 7935 7596

W tytule: “Szkolenie Profesjonalny Coach, imię i nazwisko“.

3. Uiszczenie opłaty rozumiane jest jako zawiązanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Motywatorium.

4. Zgłoszenie dotyczy jednej pełnej edycji Szkolenia tj. 5 modułów.

5. Liczba uczestników na Szkoleniu to maksymalnie 20 osób. Motywatorium ma prawo do zmiany maksymalnej liczby uczestników Szkolenia, zwiększając jednocześnie ilość osób prowadzących zajęcia na żywo z 1 do 2 Trenerów-Coachów. Drugi Trener-Coach występuje w roli Trenera-Coacha Asystującego.

6. O wpisaniu na Listę Uczestników decyduje kolejność dokonywania opłat, przy czym rozstrzygająca jest data uznania rachunku bankowego.

7. Motywatorium informuje Zamawiającego o wpisie zgłoszonej osoby na listę Uczestników poprzez wysłanie informacji mailowej na podany adres e-mail.

8. Jeżeli liczba osób, które dokonały opłaty wyniesie więcej niż 20, utworzona zostanie Lista Rezerwowa.

9. Jeżeli przed rozpoczęciem Szkolenia któryś z Uczestników dokona rezygnacji z udziału, pierwsza osoba znajdująca się na Liście Rezerwowej zostanie wpisana na Listę Uczestników i zostanie o tym poinformowana mailowo na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. 

10. Jeżeli nikt z Uczestników nie zrezygnuje z udziału w Szkoleniu przed jego rozpoczęciem, dokonana wpłata zostanie zwrócona osobom, które znajdują się na Liście Rezerwowej, w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia Szkolenia.

11. Jeżeli liczba osób na liście rezerwowej będzie większa lub równa 5, wówczas Motywatorium ma prawo utworzyć drugą (równoległą) grupę szkoleniową, w której udział wezmą osoby z Listy Rezerwowej.

12. Szkolenie będzie nagrywane w celu przygotowania nowego materiału edukacyjnego (produktu). Wymieniony tu produkt będzie zawierał merytoryczne treści przedstawiane przez Trenerów-Coachów, tj. przekazywanie wiedzy dotyczącej m.in. technik, narzędzi, czy modeli coachingowych. Produkt ten nie będzie zawierał danych wrażliwych uczestników, tj. nazwisk, zdjęć czy tematów (wyzwań), nad którymi uczestnicy pracują podczas szkolenia. 

13. Motywatorium wyraża zgodę na udostępnianie Uczestnikom szkolenia na ich wyraźną prośbę nagranych części szkolenia, takich jak sesje demonstracyjne. Materiały będą udostępniane wyłącznie w czasie trwania Szkolenia (aż do jego zakończenia).

§ 3 Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia

1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Szkoleniu w ciągu 14 dni od dokonania zakupu (pierwszej płatności w przypadku płatności ratalnej). W takiej sytuacji uiszczona opłata za Szkolenie zostanie w całości zwrócona Zamawiającemu.

2. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Szkoleniu na mniej niż 14 dni po dokonaniu opłaty, Zamawiający jest uprawniony do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o koszty poniesione przez Motywatorium w związku z organizacją Szkolenia (Koszt Organizacji Szkolenia to 25% całkowitej ceny Szkolenia).

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu w przypadku zmiany jego terminu z powodów, o których mowa w ust. 4 poniżej, o czym powinien niezwłocznie poinformować Motywatorium pisemnie – mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Motywatorium.

4. Motywatorium zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia:
a) z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych tzw. siłą wyższą,
b) w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników, która wynosi 5 osób. Motywatorium może przeprowadzić Szkolenie, pomimo nie otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. Decyzja ta jest jednak niezależna od czynników zewnętrznych i leży wyłącznie w gestii Motywatorium.

5. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu związanej z jego odwołaniem lub zmianą terminu opisaną w ust. 4 powyżej, opłata rezerwacyjna i opłata za Szkolenie zostaje zwrócona w całości Zamawiającemu. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail Zamawiający otrzyma fakturę korygującą. Faktura korygująca wymaga podpisu i odesłania na adres Motywatorium. Od dnia otrzymania podpisanej faktury korygującej Motywatorium zobowiązuje się dokonać zwrotu w.w. opłat w ciągu 7 dni. Motywatorium nie zwraca kosztów poniesionych przez Zamawiającego lub Uczestnika związanych z rezerwacją noclegu lub środków transportu.

§ 4 Płatność za Szkolenie

1. Opłata za Szkolenie jest wnoszona na konto:
Katarzyna Kuzak
mBank
19 1140 2004 0000 3002 7935 7596

2. Motywatorium jest płatnikiem VAT. Podane w ofercie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

3. Istnieją dwie formy płatności do wyboru:
a) jednorazowe wpłacenie całej kwoty za Szkolenie;
b) opłacenie ceny Szkolenia w 4 równych ratach.

4. Jednorazowa opłata za Szkolenie powinna zostać wniesiona do 10 marca 2021r.

5. W przypadku płatności w 4 równych ratach, Zamawiający dokonuje pierwszej wpłaty do dnia 10 marca 2021, a następnie trzech kolejnych wpłat następujących po sobie trzech miesięcy, tj: do 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2021.

6. Motywatorium ma prawo zorganizować akcje promocyjne, które upoważniają Zamawiającego do skorzystania ze zniżek dostępnych w ograniczonym i jasno określonym czasie. Wówczas termin dokonywanej wpłaty (jednorazowej lub w podziale na 4 raty) może ulec zmianie, zgodnie z promocją.

7. Nieuregulowanie jednorazowej (całościowej) opłaty lub opłaty ratalnej w terminie oznacza rezygnację z udziału w Szkoleniu.

8. Rezygnacja z udziału w kolejnych modułach powinna być zgłoszona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 15 dni przed rozpoczęciem kolejnego modułu Szkolenia. Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz hello@zostancoachem.pl.

9. Uczestnik opłacający Szkolenie jednorazowo i rezygnujący z udziału:
a) w terminie więcej niż 14 dni od daty zakupu ma prawo do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o koszty poniesione przez Motywatorium w związku z organizacją Szkolenia (25% kosztów Szkolenia),
b) w trakcie jego realizacji, ma prawo do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o opłatę za Moduły, w których wziął udział. Jeśli rezygnacja nastąpi przed Modułem 1 lub po Module 1, Zamawiający otrzyma zwrot pomniejszony o koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją Szkolenia (tj. 25% wartości szkolenia).

§ 5 Realizacja szkolenia w stanie pandemii COVID-19 

1. Szkolenie prowadzone jest wyłącznie online w czasie rzeczywistym (na żywo), zgodnie z harmonogramem na stronie www.zostancoachem.pl/szkolenie-dla-menedzerow-pc za pomocą platformy internetowej, np. Zoom. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu z wybranego przez nich miejsca i samodzielnie odpowiadają za zastosowanie się do wytycznych sanitarnych. Szkolenie nie będzie miało charakteru stacjonarnego.

§ 6 Warunki ukończenia Szkolenia 

1. Uczestnik Szkolenia uzyskuje Certyfikat Uczestnictwa o ile spełni następujące warunki:
a) co najmniej 90% obecności na Szkoleniu (w przypadku nieobecności Uczestnik w porozumieniu z Trenerem-Coachem prowadzącym dany moduł ustala sposób odrobienia zajęć);
b) zdanie wewnętrznego egzaminu pisemnego, spełniając kryteria merytoryczne prezentowane na Szkoleniu;
c) wniesienie pełnej opłaty za Szkolenie.

Jeśli Uczestnik opuści więcej niż 10% zajęć Trener-Coach może nie zgodzić się na możliwość odrabiania zajęć.

2. Uczestnik Szkolenia uzyskuje Certyfikat Coacha potwierdzający umiejętność prowadzenia rozmów coachingowych zgodnie z metodologią prezentowaną na Szkoleniu, o ile spełni następujące warunki:
a) co najmniej 90% obecności na Szkoleniu (w przypadku nieobecności Uczestnik w porozumieniu z Trenerem-Coachem prowadzącym dany moduł ustala sposób odrobienia zajęć);
b) zdanie wewnętrznego egzaminu pisemnego, spełniając kryteria merytoryczne prezentowane na Szkoleniu;
c) zdanie wewnętrznego egzaminu ustnego, spełniając kryteria merytoryczne prezentowane na Szkoleniu;
d) wniesienie opłaty za Szkolenie.

Motywatorium wyznaczy dwa terminy, w których możliwe będzie podejście do egzaminu końcowego, nie później niż 6 miesięcy od daty zakończenia ostatniego Modułu Szkolenia.

3. Jeżeli Uczestnik będzie chciał dokonać reklamacji, powinien ją wnieść w formie pisemnej na adres: Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz lub w formie elektronicznej na adres: hello@zostancoachem.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Reklamującego;
b) adres Reklamującego;
c) dane kontaktowe Reklamującego;
d) przedmiot reklamacji;
e) uzasadnienie reklamacji;
f) oczekiwania wobec Motywatorium.

5. Reklamacje wniesione drogą pisemną będą rozpatrzone przez Motywatorium nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że zaistnieje konieczność podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających. Wówczas może wydłużyć się czas rozpatrywania reklamacji.

6. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się poprzez:
a) rozmowę z Reklamującym, aby doprecyzować informacje związane z zaistniałą sytuacją
b) rozmowę z innymi osobami uczestniczącymi w Szkoleniu (Trener-Coach, Uczestnicy, Motywatorium) oraz zapoznanie się z ankietami ewaluacyjnymi usługi
c) ponowną rozmowę z Reklamującym celem uzgodnienia rozumienia sytuacji oraz ustalenia formy rekompensaty.

7. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona jako zasadna, możliwe są m.in. następujące formy rekompensaty:
a) zwrot części poniesionych kosztów;
b) powtórzenie szkolenia;
c) dodatkowe działania rozwojowe (indywidualne sesje coachingowe, dodatkowy dzień szkolenia).

8. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie w formie pisemnej na podany przez niego adres e-mail.

9. Po przekazaniu Reklamującemu decyzji w sprawie reklamacji, Motywatorium zobowiązuje się do wdrożenia ustalonej formy rekompensaty.

10. W razie nie spełnienia oczekiwań Uczestnika w ramach postępowania reklamacyjnego, Uczestnik uprawniony jest do wystąpienia na drogę postępowania
mediacyjnego lub sądowego celem dochodzenia dalszych roszczeń.

§ 7 Postanowienie końcowe

1. Uczestnik szkolenia samodzielnie odpowiada i ponosi koszty ewentualnego zakupu sprzętu potrzebnego mu do wzięcia udziału w szkoleniu, tj. za dostęp do sprzętu komputerowego, kamery internetowej oraz wi-fi. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz 1000) Zamawiający, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu przez Motywatorium w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

3. Jeżeli Zamawiający zgłasza do udziału w Szkoleniu inne osoby jako Uczestników, do zgłoszenia konieczne jest dostarczenie zgody tych osób na przetwarzanie przez Motywatorium ich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia, oraz zgody tych osób na brzmienie Regulaminu uczestnictwa, który znajduje się na stronie www.zostancoachem.pl.

4. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025), który zawarł umowę udziału w Szkoleniu na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 Nr 683), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym lub drogą elektroczniną na adres: hello@zostancoachem.pl. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.zostancoachem.pl/regulamin.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 5 lutego 2021 roku.